Main Menu

Ankieta

Czy protestujesz przeciwko budowie drogi do strefy Dworzysko przez osiedle Baranówka?

Tak
(1)
Nie
(0)
1 pozostałe głosy

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!Statystyki

Odsłon artykułów:
69863

Polub nas na facebooku!

Notatka i wnioski mieszkańców ze spotkania w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa w dniu 01.06.2012

Notatka i wnioski mieszkańców ze spotkania w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa w dniu 01.06.2012  w sprawie inwestycji „Budowa drogi 3KD–Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko (III etap)”.

Uczestnicy spotkania:

 1. Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa
 2. Agnieszka Włodarczyk-Rułka – przedstawiciel mieszkańców
 3. J. Marszałek – przedstawiciel mieszkańców
 4. Leszek Hładki – przedstawiciel mieszkańców
 5. Piotr Grzyb –  przedstawiciel mieszkańców
 6. Wojciech Fus – przedstawiciel mieszkańców
 7. Paweł Ipnar – przedstawiciel mieszkańców

1. 

Pani Dyr. Anna Raińczuk przedstawiła istniejące i opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedli Barznówka IV, Miłocin, Przybyszówka i innych, w tym m. in plany:

 • Zlokalizowania obwodnicy Miasta Rzeszowa będącej jednocześnie dojazdem do Specjalnej StrefyEkonomicznej (SSE) „Rzeszów Dworzysko” pasem nieużytków i terenów rolnych biegnących wzdłuż torów kolejowych od ul. Warszawskiej do budowanej drogi ekspresowej S19 i autostrady A4.
 • Zlokalizowania nowych terenów mieszkalnych wielo i jedno rodzinnych na osiedlu Przybyszówka, dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców wraz z dwoma drogami dojazdowymi do i od ulicy Krakowskiej
 • Połączenia ww. dróg z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

Mieszkańcy popierają plany UM w zakresie wyżej wymienionych dróg i wnoszą o jak najszybszą ich realizację, ponieważ stanowią one dobre i logiczne rozwiązanie, spójne z resztą układu komunikacyjnego miasta.

Realizacja powyższych planów zapewni całkowite zaspokojenie obecnych oraz przyszłych, potrzeb projektowanych nowych osiedli oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) „Rzeszów Dworzysko” w odniesieniu do infrastruktury drogowej.

 

2.

Wobec planowanych drów wyszczególnionych w pkt. 1 projektowanie kolejnych, dodatkowych dróg 3KD-Z i KDG, wzdłuż ulic Miłocińska, Kolbego do Tarnowskiej i dalej na północ w kierunku SSE nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, społeczno-gospodarczego, ani merytorycznego i stanowi duplikację kosztów.

 

3.

Jak wynika z przeprowadzonej przez analizy ewentualna realizacja inwestycji „Budowa drogi 3KD–Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko (III etap)”:

 •  spowoduje podziały i zaburzy integralność terenów osiedlowych,
 •  wydłuży dojazd do SSE (zwiększy  koszt inwestycji),
 •  wywoła negatywne skutki  dla życia i zdrowia ludzi,
 •  wymaga ponoszenia dodatkowych i niepotrzebnych kosztów związanych z przekładaniem i zabezpieczeniem międzynarodowego gazociągu,
 •  zniszczy resztki terenów zielonych na osiedlu Baranówka IV,
 •  narusza żywotne interesy kilku tysięcy mieszkańców naszych osiedli,
 •  zagraża zespołowi parkowo – zabytkowemu,

w związku z czym wydatkowanie środków na ewentualną budowę dróg 3KD-Z i KDG należy uznać za marnotrawstwo publicznych pieniędzy.

 

4.

Odstąpienie przez Urząd Miasta od realizacji dróg 3KD-Z i KDG w żaden sposób nie blokuje uruchomienia strefy przemysłowej, ponieważ już obecnie jest realizowana inwestycja mająca zapewnić dojazd do SSE od strony ulicy Krakowskiej.

 

5.

Opracowywane plany dróg 3KD-Z i KDG i plany włączania kolejnych terenów do strefy przemysłowo-usługowej w bliskim sąsiedztwie terenów mieszkalnych prowadzą do dalszej dewastacji i degradacji osiedli Baranówka IV i Miłocin, a projektowane drogi w żaden sposób nie posłużą ani nie przyczynią się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Ponadto są rozwiązaniem złym z punktu widzenia interesu całego miasta.

W związku z powyższym NIE zgadzamy się na budowę nowej drogi od ul. Obrońców poczty Gdańskiej wzdłuż ulicy Kolbego do ulicy Tarnowskiej i dalej:

 • na północ w kierunku SSE Dworzysko
 • na zachód w kierunku planowanego osiedla wielorodzinnego na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców na osiedlu Przybyszówka
 • Poszerzeniu i podniesieniu kategorii ulicy Miłocińskiej od ulicy Osmeckiego do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

6.

Wnioskujemy o zbudowanie prawoskrętu z ulicy Obrońców Poczty Grańskiej na z Al. Wyzwolenia, co poprawi komunikację na osiedlu w godzinach szczytu.

 

7.

Przyłączenie Miłocina do Rzeszowa w kontekście opracowywanych przez BRMR planów zagospodarowania było bardzo niekorzystne dla mieszkańców osiedla Miłocin, które:

 • Od strony południowej zostałoby całkowicie odcięte od infrastruktury osiedla Baranówka
 • Od strony północnej w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych planowane są kolejne tereny przemysłowe. Opracowywane w tym zakresie plany nie mają nic wspólnego z zachowaniem ładu urbanistycznego ani zachowaniem odpowiednich proporcji stosunków społeczno–gospodarczych. Przykładowo w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych i zespołu zabytkowo parkowego planuje się powiększenie Strefy przemysłowej z dopuszczeniem budynków do 45 m wysokości (a przecież, na wniosek Starostwa Powiatowego, które 3 lata temu za wiele milionów złotych sprzedawało działki budowlane, wysokość zabudowy mogła sięgać co najwyżej 1 piętra z architekturą nawiązującą do zespołu parkowo-zabytkowego!). Przy opracowywaniu nowych planów przez BRMR nie uwzględnia się istniejących planów zagospodarowania ani charakteru terenów sąOddzielenie terenów mieszkalnych od strefy przemysłowo-usługowej pasem zieleni o szerokości ok.20 metrów to wielka kpina z mieszkańców osiedla, podobnie jak zmiana przeznaczenia sąsiednich terenów na przemysłowe i usługowe.

Przed przyłączeniem osiedla Miłocin mieszkańcy nie byli w żaden sposób informowani o takich zamierzeniach Miasta Rzeszowa!

Wnioskujemy o:

Utworzenie izolacyjnej strefy ochronnej pasem o szerokości 200 metrów zieleni urządzonej, stanowiącej dla mieszkańców miasta Rzeszowa tereny rekreacyjne i należytą ochronę przed negatywnym oddziaływaniem czynników szkodliwych:

 • terenów SSE „Rzeszów Dworzysko,
 • dróg głównych oraz dojazdowych do strefy przemysłowej.

Należy jednocześnie nadmienić, że Plany Zagospodarowania Przestrzennego opracowywane wcześniej w Gminie Głogów Małopolski były opracowywane z zachowaniem ładu urbanistycznego, z poszanowaniem charakteru zabudowy i stosunków społeczno – gospodarczych Miłocina i żądamy kontynuacji takiego zrównoważonego rozwoju urbanistycznego na naszych osiedlach.

 

8.

Mieszkańcy NIE protestują przeciwko:

 • uzbrojeniu SSE w media przez tereny osiedli Baranówka IV i Miłocin
 • wybudowaniu łącznika od ulicy Okulickiego koło Zakładu Gazowniczego do projektowanego ronda koło torów kolejowych przy ulicy Miłocińskiej

9.

Jednocześnie mieszkańcy zwrócili się do Pani Dyr. Raińczuk z prośbą o:

 • a.przekazanie kopii omawianych planów (w wersji elektronicznej lub papierowej)
 • b.pisemne zawiadamianie o planowanych zmianach w planach zagospodarowania i ich wyłożeniu

Powyższe spotkało się z odmową ze strony Pani Dyr. Raińczuk! Należy więc uznać, że BRMR nie realizuje zapewnień Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Marka Ustrobińskiego, że żadna dokumentacja ani informacja nie będzie ukrywana przed mieszkańcami!

W opinii mieszkańców inwestycje tego typu mające duży wpływ na życie mieszkańców będą prowadzone w formie znacznie szerszych konsultacji społecznych i związane z nimi dokumenty powinny być szeroko dostępne i publikowane ( w tym także plany zagospodarowania będące w trakcie opracowywania, tak aby mieszkańcy mogli na bieżąco śledzić zamierzenia UM).

10.

Dodatkowo na podstawie przedstawionych planów jednoznacznie ustalono, że od wielu miesięcy opinia publiczna wielokrotnie była wprowadzana w błąd przez przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa (w szczególnościMiejskiego Zarządu Dróg) poprzez przekazywanie nieprawdziwych informacji, że projektowane drogi 3KD-Z i KDG, wzdłuż ulic Miłocińskiej, Kolbego do Tarnowskiej i dalej na północ w kierunku SSE były od zawsze ujęte w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Drogi te nie są i nigdy nie były ujęte w żadnych obowiązujących Planach Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z dokumentacją przedstawiona przez Dyr. A. Raińczuk.

 

Wnosimy o:

 • Ujęcie w budżecie miasta zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pkt. 1
 • Odstąpienie od realizacji inwestycji "Budowa dróg 3KD–Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko (etap III)" przez tereny osiedli Baranówka IV, Miłocin i Przybyszówka.
 • Przyśpieszenie prac nad niezbędnymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego miasta. Prace te powinny przebiegać z uwzględnieniem zarówno szerokich konsultacji z mieszkańcami Rzeszowa, jak i potrzeb wszystkich podmiotów zainteresowanych we właściwym kształtowaniu przestrzeni miejskiej Rzeszowa.

 

Prosimy Pana Prezydenta Miasta Rzeszowa o możliwie szybkie ustosunkowanie się do wszystkich wyżej wymienionych ustaleń i wniosków mieszkańców.

 Free web hostingWeb hosting
ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK